Sort:  

Kalo pas hari kerdja bung, coba aja minta ijin sama satpamnya, biasanya boleh kok kadang malah dtemenin ama salah satu orang kantor, biasanya pak kiki

Oalah.. diperbolehkan masuk tho.. baru tau..
Thanks infonya Bung.. :)

Boleh bung, selama menerapken 4S, senyum sapa salam santun :D

lama sekali tidak membaca slogan itu hehehe

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64599.25
ETH 3467.96
USDT 1.00
SBD 2.55