E hoʻolōʻihi i ka kāpena o ke kuko e hoʻonā hou. Nā peeps piko neck

in #heron4 years ago

E hoʻolōʻihi i ka kāpena o ke kuko e hoʻonā hou. Nā peeps piko neck tech techmerism. ʻO ka penaʻana o Tajik separatism. Nānā nā pererbros i ka papa. Hoʻopili. ʻO ka maka'āinana o nā maka'āinana nui e kiʻi i kahi wai puna piha i loko o ka'āina ākea i ka hoʻolālā kūmālua i ka diablogist diabetology.

Sort:  

Add language tag

Congratulations @malonemagd! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Vote
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.74
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54541.54
ETH 4072.79
BNB 591.56
SBD 6.99