yazılım

in #hede-io6 years ago

hayal gücü ile değil determinizm ile sınırlı bir dünyadır. bilgisayarlar deterministik sistemlerdir ve üzerinde geliştirilen her şey de deterministik yani önceden bilinebilir olur.

hiçbir yazılım programcısının haricinde kendi başına karar verip aksi davranamaz. bir örnek: programcı 3+2 = 6 demişse kodda; yazılım hiçbir zaman 3+2=5'tir diyemez.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about yazılım.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61129.29
ETH 3370.30
USDT 1.00
SBD 4.65