ıs

in #hede-io6 years ago

genelde bulmacalarda karşılaşılan sahip, iye anlamlarına gelen türkçe sözcüktür.

günümüzde bu biçimde kullanımı yok denecek kadar azdır (bulmaca harici denk gelinmemiştir).

çok sık kullanılan olumsuz anlamlısı da vardır; yalnız, kimsesi olmayan, tenha, kimsenin olmadığı anlamlarında ıssız sözü yaygın olarak kullanılmaktadır. -sız eki yokluk belirten ekimizdir malum.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about ıs.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51092.16
ETH 2943.67
USDT 1.00
SBD 4.24