dedi ki yoh yoh

in #hede-io6 years ago (edited)

bir kul ahmet türküsüdür.
burcu güneş'in anadolu'nun güneşi albümünde de yer alan ve bence güzel yorumladığı bir türküdür.
kul ahmet'in söylediği:

burcu güneş versiyonu:

güney azerbaycanlı* nevid müsmir'in söylediği de güzel aslında, (keşke youtube'a stereo olarak yüklenseymiş tadından yenmezmiş...)

güney azerbaycan*: iran işgalinde bulunan türk toprağıdır.

düzeltme: ayna grubu da söylemiştir, türkünün sözlerindeki zülfikar'ı sansürledikleri için listeye alınmamıştır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about dedi ki yoh yoh.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51133.72
ETH 2944.53
USDT 1.00
SBD 4.24