acab

in #hede-io6 years ago

all coppers are bastards'ın kısaltmasıdır.
tüm aynasızlar orospu çocuğudur şeklinde türkçeleştirelim de alınmasın bazı cahiller. ~swh~

copper burada bakır anlamında değil tabiki, eski fransızcadan ingilizce'ye geçen ve 18. yy.da "ele geçiren, yakalayan kimse" anlamında kullanılan sözdür (şu anki hali capturer). aynasız sözünü de amerikan filmlerinden hatırlayıp yerine koyarsınız artık.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about acab.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 56939.89
ETH 3248.12
USDT 1.00
SBD 4.20