31/05/2013 taksim gezi parkı protestoları

in #hede-io6 years ago

acab'ın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiş direniştir.

sadece istanbul ile sınırlı kalmamıştır, türkiye'nin hemen hemen her yerinde eylemler olmuştur. evet evet (eli) uzun adam'ın memleketinde de gösteriler olmuştur.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about 31/05/2013 taksim gezi parkı protestoları.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51417.18
ETH 2920.44
USDT 1.00
SBD 4.17