3.5' disket

in #hede-io6 years ago

ilk olarak 2000 yılında, orta okuldaki bilgisayar dersinde super mario kopyalamak için; son olarak da 2006 yılında lisedeki yıllık ödevimi teslim etmek için kullandığım, adı floppy disk olan ancak türkiye'de disket olarak bilinen veri depolama birimidir.

2006 yılında bir cd 250.000 lira iken diskete 750.000 lira vermek çok koymuştu.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about 3.5' disket.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61902.42
ETH 3415.37
USDT 1.00
SBD 4.92