sarhoş spiker

in #hede-io3 years ago (edited)

Levent kıracanın repliklerine benzeyen, günümüzde özellikle tvde de pek görmeye alışık olmadığımız ve linç ettirecek sahne. Sarhoş mu yoksa 20lik dişleri çektirdiğinden ağzı mı uyuşmuş :D yorum sizin...

https://www.youtube.com/watch?v=d2rnrj8ZbVk


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about sarhoş spiker.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @tipitip.

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 48986.91
ETH 4285.37
BNB 580.91
SBD 6.17