Eisenia Foetida (Kırmızı Kaliforniya Solucanı)

in #hede-io6 years ago

nam-ı diğer kırmızı kaliforniya solucanı. tabiata en faydalı canlılardan biri tanesi. hayvansal, tarımsal ve evsel atıklar ile beslenip organik gübre üretir. sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını gübreye geçirir, bu sıvılar da bitkileri güçlü ve dirençli yapar. hızlı üremeleri ve tüketmeleri için genetiği ile oynanmış canlılardır. bu canlının gübresi 1950'li yıllardan beri organik tarım için dünya çapında kullanılmaktadır. gübresinin popülerliği son zamanlarda artmış, ticari getirisi yüksek bir iş koluna dönüşmüştür.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about eisenia foetida.

Sort:  

Bilmediğim bir bilgi daha öğrendim. 😃

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 67520.97
ETH 3495.51
USDT 1.00
SBD 3.22