You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ahmet Ertegün Kimdir?

in #hede-io6 years ago (edited)

loreena mckennitt ya da jean michel jarre kasetlerinden birisini aldığımda (karıştırıyor da olabilirim o dönemdeki başka bir kaset de olabilir) Atlantic Records ismini ilk kez orada görmüştüm.

Aradan zaman geçti, bu kez Atlantic Records interntte karşıma çıktı. Meşhur ötesi isimler ve müzik akımlarının arkasındaki Ahmet Ertgün adını görünce çok şaşırmış ve de sevinmiştim.

Ruhu Şad olsun..

Sort:  

Beni en çok şaşırtan isimler ise Led Zeppelin ve Rolling Stones olmuştu. Böyle insanları gördükçe hala bazı şeyler hakkında umudumu koruyorum.

Teşekkürler kıymetli yorumunuz için

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63768.98
ETH 3410.21
USDT 1.00
SBD 2.49