Espor Nedir?

in #hede-io4 years ago (edited)

espor
kaynak
Bilgisayar oyunları oynayan oyuncuların belirli bir ödül veya turnuvada profesyonel bir şekilde karşılaştıkları kendine has disiplinleri ve kuruluşları olan yeni nesil spor dalı,anlayışı,biçimi.
Spor denilince aklımıza ilk gelen şeylerden biri olmasa da günümüzde artık bilgisayarların her alanda olduğu gibi sporda da kendine yer edindiğini görmekteyiz. Artık istesek de istemesek de bu bizim hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda.
Çoğu insan tarafından zaman kaybı ve gelecek planlarına engel olarak görülen bilgisayar oyunları artık bir sektör hâline gelmiş ve ailelerinin geçimlerini kazandıkları paralarla sağlayabilecek hâle gelmiş durumda.
Espor Dünyasının Hakimi Bazı Oyunlar:

  1. League Of Legends
  2. Counter Strike : Global Offensive
  3. Dota 2

    HEDE

    Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

    Read this entry or all entries about espor.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lastozgur[Turkish | English] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20128.16
ETH 1351.42
USDT 1.00
SBD 2.48