evlilik

in hede-io •  6 months ago

Günden güne daha da saçma bir hale gelmeye başlayan gelenek. Bence bundan 50 yıl sonra, insanlar evlilik tarihine baktıklarında , bu konuyu derin bilimsel tezlerle açıklamaya çalışacak, evlenmek isteyen insanların iq seviyelerinde yüksek bir oranda düşüklük farkedecekler. En azından bu girdabın içine istemeden çekilmeye çalışan insanları tenzih etmekte fayda var. ayrıca mahalle baskısı, iş ile ilgili sorunlar, dini mecburiyetler yüzünden evlenen insanları ayrıca tenzih ediyorum; fakat, kınasını, nişanı ayrı, hediyelerini ayrı, mobilyasını, düğün salonunu, takılarını, genel olarak evliliğe dair, evliliğin içinde olması abartı ve israf olan her şeyde ısrarcı ve kavgacı olmak. çok net bir şekilde zeka geriliği belirtisidir. bu savunulamaz bir gerçek. Çünkü bu israfın maliyetinin krediler çekilerek 10 yılda ödenmesi, bu süreçte, bu israfın düğünden ayrı olarak, sosyal hayatta gösteriş için de artarak devam etmesi, iki tarafı da gerçek anlamda bir maddi çıkmaza sokuyor.

Baştan aşağı şov olan bu cahil zırvası beni gerçekten rahatsız ediyor. Evlenmeyen bekar insanlara bir sorunu varmış gibi bakılması bir yana, evliliğin maddi yükünü taşıyamayacak insanlarla duygusal bağ kurmaktan kaçınılması ve üstten bakılması insanlığın şuanki geldiği seviyeye çok ağır bir hareket oluyor.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about evlilik.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Evlilikte çok israf edilmemesi gerekli dediğiniz gibi sonrası hüsran oluyor. :)

Baştan aşağı şov olan bu cahil zırvası beni gerçekten rahatsız ediyor.

yazdıklarınıza katılıyorum, tv'deki programların da bunda büyük etkisi var ve tamamen kontrolden çıktı gösterişe döndü.

·

Toplumdaki yozlaşmanın sadece bir başka kanadı evlilik. Bu yozlaşma malesef bütün geleneklerimize sirayet etmiş durumda. Çözümü var mı? Şimdilik çok zor.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kadjaar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @kadjar ! You received a 1.86% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 1 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.