steemit'te devam eden (tr) yarışmalarısteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Kesinlikle gerekli gördüğüm yarışmalardır.
Steemite çoğunuza göre yeni üye olmuş bir kullanıcı olarak, ilk günlerimde ne yapacağımı çok da bilemiyordum ve yalnızdım. Daha sonra karşıma çıkan bir yarışma, hem insanlarla tanışmamı, hem de üzerine bir şeyler yazacağım bir konu bulabilmemi sağladı.
Benim gibi sayısız yeni kullanıcı olabilir. Belki bu yarışmalardan birini görecekler, yarışmaya katılacaklar ve biz de böylelikle onları tanımış olacağız. Steemitte kullanıcı sayısı azalırken tr etiketli yazılar yazan kullanıcı sayısı da azalıyor, fakat bu yarışmalar belki de hem etiketini hem de benim ve bu yazıyı okuyan sizin de bulunduğu tr topluluğumuzu canlı tutabilir.
Ben yarışmaları olmazsa olmaz görüyorum aslında. Şu anda, topluluğumuzu geliştirmek için bu tür yarışmalara ihtiyacımız var. Topluluğumuz (ve belki de steemit) geliştiği zaman yarışmalara ihtiyacımız kalmayabilir, fakat o zaman da platformdaki canlılık yeni fikirler oluşmasını sağlayacaktır ve yarışmalar da bu fikirlerin belki de en önemli türlerinden biridir.
Şu anda steemitte kalan kişilerin büyük çoğunluğu zaten bu işi parası için yapmıyor. Yazı yazmayı seviyoruz, fikirlerimizi başkalarına açmak ve onların ne düşündüklerini öğrenmek istiyoruz. Bir yarışmaya katıldığım zaman, insanların benim de üzerine yazı kaleme aldığım bir konuyu nasıl farklı bir bakış açısıyla yorumladığına şahit olmak bile yeterli yarışmaları sevmem için.
Ödüllerin nasıl en verimli şekilde dağıtılacağı ise farklı bir konudur.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about steemit'te devam eden (tr) yarışmaları.

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27363.58
ETH 1777.24
USDT 1.00
SBD 2.73