mitokondristeemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Ortaokul biyoloji dersinde hücrenin organelleri konusu işlenirken karşımıza çıkan ve bir daha unutmadığımız organel. Görevi kısaca açıklamak gerekirse enerji üretmektir.
Mitokondrinin nasıl oluştuğuna dair çok ilginç bir hipotez vardır. Bu hipoteze göre, mitokondri (ve bitkilerde fotosentezin yapıldığı organel olan kloroplast) aslında kendi başlarına birer prokaryot hücrelerdir. Daha sonra bu hücreler, başka prokaryot hücreler tarafından "yenmiş" fakat sindirilmemiştir. Bu iki hücre, bir iş birliğine girmişler ve aradan geçen uzun zaman sonucunda, bu iki hücre birbirinden ayrı yaşayamaz hale gelmiştir. Mitokondri (ya da kloroplast) diğer hücre için enerji sağlarken, büyük hücre de mitokondriyi çevredeki diğer hücrerlerden korumuştur. Bu hipoteze endosimbiyoz hipotezi denir.
Bu hipotezi kanıtlayabilecek birçok nokta vardır. İlk olarak, mitokondrilerin kendilerine ait DNA'ları ve çift zarları vardır. Aynı şekilde, kendilerini çoğaltma şekilleri prokaryot hücrelere benzerdir.
Bu hipotez henüz ispatlanmamış olsa da, hepimizin en azından ismini ve görevini bildiği bu organel dünyadaki yaşamın çeşitliliği hakkında bize altın değerinde bilgiler sağlayabilir. Benim de kaynak olarak kullandığım, konu hakkında basit fakat anlaşılır yazılmış bir yazı için:
Kaynak


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about mitokondri.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28242.09
ETH 1814.68
USDT 1.00
SBD 2.95