kültür şokusteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Almanya'ya geldiğim şu günlerde benim de yaşadığım, kültürü farklı bir bölgeye geldiğinizde bu farklılıkların sizde uyandırdığı şaşkınlık.

Kaynak
Yenilen yemekten kaldırımın şekline kadar sayısız etken kültür şokuna sebep olabilir. Eğer kalıcı olarak yaşadığınız yeri değiştirmiyorsanız döndüğünüzde aynı etkilerin tersini yaşamanız mümkündür. Mesela burada dükkanların Pazar günleri kapalı olmasına daha alışamadım, fakat eve döndüğümde de Cumartesileri alışveriş yapmam gerektiğini, yoksa aç kalacağımı düşüneceğim büyük ihtimal.
Dikkatli olunmaması durumunda çok ciddi bir soruna dönüşebilir kültür şoku. Kendinizi yalnız hissedebilir ve orada size yer olmadığını düşünebilirsiniz. Ya da kendinizi şöyle hissedebilirsiniz:

Kaynak
Bu farklılıkların geçici olduğunu ve zamanla alışacağınızı unutmamalısınız.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about kültür şoku.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26953.86
ETH 1722.23
USDT 1.00
SBD 2.68