insan olmaksteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

Bende hiç de iyi çağrışımları olmayan kavramdır.
Birisine "insan ol biraz" gibi bir şey söylediğimizde genellikle kültürlü, görgülü, saygılı vb. olmasını isteriz ve bekleriz. Fakat insan gerçekten öyle mi?
Tarihe baktığımızda sayısız yıkım görüyoruz. Cinayet, vahşet, her türlü hile... Aklımızın bize yanlış olduğunu söylediği ne varsa örnekleri karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek.
Dünyamızdaki sıkıntıların %99'un kaynağı insan. Açgözlülüğümüz, bencilliğimiz ve benmerkezciliğimiz yüzünden kendi yaşamlarımızı zindan hâline getiren de yine biziz. Bulunduğumuz gezegendeki doğal kaynakları kullanan milyarlarca canlı varken sadece bir tür bu dengeyi bozuyor. Hatta kendi içindeki dengeyi bile kuramayan bir tür bu. Bir kısmı müsrif davranmaktan başka hiç bir şey yapmazken daha büyük bir çoğunluğu ise yemek bile bulamayıp acılar çekiyor. İnsan bu durumda gerçekten iyi mi?

Kaynak
Bence gerçekte söylenmesi gereken "insan ol" değil "iyi bir insan ol" şeklindedir. İnsan olmak yeterli değil, çünkü insan olmak işin kolayı. Bu bizim tercihimiz bile değil, dünyaya bu şekilde gelmemiz yeterli. İyi de kötü de insanın içindedir, fakat iyi bir insan olmak gerçekten çaba gerektirir.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about insan olmak.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @erensonmez ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 500 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27363.58
ETH 1777.24
USDT 1.00
SBD 2.73