fatih sultan mehmetsteemCreated with Sketch.

in #hede-io4 years ago

İstanbul'u fethetmesi gibi hepimizin bildiği şeylerin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin en aydın padişahlarından biridir. Bilime, sanata, felsefe, kısacası bilginin her türlüsüne önem vermiştir ve yeniliklere her zaman açık bir sultan olmuştur. İstanbul'un fethini mümkün kılan şahi toplarının tasarımda bizzat pay sahibidir, yani aslında bir bakıma kendisi mucittir.
Elinde tuttuğu gülü kokladığı portresinin hepimiz tarih kitaplarında görmüşüzdür, fakat portresini yaptıran ilk Osmanlı sultanının Fatih Sultah Mehmet olduğunu unuturuz. İslam inancına göre yasak olan bir konuya belki de dönemin koşullarına ayak uydurmanın gerekliliğinden bir yenilik getirmiştir.
Sayısız dil bilmektedir. Kaynaklar farklılık göstersede en az altı dil konuştuğuna dair yaygın bir kanı vardır ve altı dil hayatı boyunca basılı kitap görmemiş ve genç yaşta tahta çıkan biri için inanılmaz bir başarıdır.
Osmanlı İmparatorluğu'nu imparatorluk haline getiren kişidir bir bakıma. Yaptığı fetihlerin yanı sıra saltanatı süresince eğitim ve bilim alanında gerçekleştirdiği yenilikler ve bu konuda bilfiil sorumluluk alması (Osmanlı Devleti'nin ilk Türk yükseköğretim kurumlarını kurdurması ve dönemin önemli bilim insanlarından Ali Kuşcu'yu desteklemesi gibi sayısız başarısı vardır), imparatorluğun kalıcılığı için fetihin yalnız başına yeterli olmadığını fark ettiğini kanıtlar niteliktedir.
Kaynak


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about fatih sultan mehmet.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28425.24
ETH 1820.90
USDT 1.00
SBD 2.76