çetrefilli

in #hede-io4 years ago (edited)

Türkçeyi nasıl katlettiğimizin en açık örneklerinden biri. Böyle bir kelime yoktur, çünkü aslı "çetrefil" şeklindedir.
TDK'ye göre karışık ve anlaşılması güç olarak tanımlanan "çetrefil" sıfatına, isimlere eklendiğinde sıfat özelliği kazandıran -lı -li eki getirilerek oluşturulan "çetrefilli" kelimesi tamamen yanlıştır ve yapı itibariyle "soğuklu su" ve "uzunlu dolap" gibi saçma örneklerden farksız değildir.
TDK'ye göre "çetrefilli" kelimesi de sözlükte yer alıyor, fakat bu durum TDK'nin toplumun büyük çoğunluğunun yanlış kullandığı bir kelimeye sözlükte yer verme mecburiyeti hissetmesidir. Bir diğer deyişle, bu yanlış kullanım iyice yaygınlaşarak halk ağzı bir kullanım olmaktan çıkıp sözlüklere girmiştir.
Elbette diller değişir, kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçektir bu. Yeni kelimeler girebilir, dilde zaten olanlar kullanımdan kalkabilir. Fakat bu tür yanlış kullanımların doğruların yerini alması dilin yapısını bozmaktadır. Bundan 100 yıl sonra kimse "çetrefil" kelimesini hatırlamayacak belki de, herkes "çetrefilli" diyecek, peki bu değişim yanlış kullanımı doğru yapıyor mu?
Sayısız kelimemiz bu tür yanlış kullanımlar yüzünden kayboluyor veya anlamını kaybediyor. Eğer gerçekten dilimize sahip çıkmak istiyorsak, bu ve benzeri yanlış kullanımların farkına varmalıyız.

Kaynak
Kaynak 2


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about çetrefilli.

Sort:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28242.09
ETH 1814.68
USDT 1.00
SBD 2.95