12 öfkeli adam

in #hede-io4 years ago

Özgün adı "12 Angry Men" olan ve yapımının üzerinden 60 değil 360 yıl da geçse etkisini asla kaybetmeyecek olan başyapıttır.

Aslında çok basit bir konusu var. Babasını öldürdüğü söylenen bir genç ve bu çocuğu elektrikli sandalyeye gönderebilecek ya da özgürlüğünü verebilecek 12 kişilik bir jüri... Amerika'nın adalet sistemini incelemenin yanı sıra, insanın yapısına da ışık tutan bu filmde hepimizin anlayabileceği ve kendi hayatında da benzerini görebileceği sayısız nokta var.
Dönemin ünlü isimlerinden Henry Fonda ve Lee J. Cobb oynuyor filmde ve film her ne kadar 3 Oscar ödülüne aday gösterilse de üçünü de Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmine kaptırmış, bu da bir bakıma şanssızlık çünkü Oscar'ı gerçekten de hak ediyor bence (bu demek değil ki Kwai Köprüsü kötü bir film, o da muazzam bir eser).
Imdb en iyi filmler listesinin beşinci sırasındadır, fakat kendisinden bir alt sırada bulunan Schindler'in Listesi filminin yarısı kadar kişi 12 Öfkeli Adam'a puan vermiştir. Bu da bende belki aramızda henüz bu filmle karşılaşmamış kişiler vardır düşüncesi uyandırdı. Günümüz seyircisinin azımsanamayacak bir kısmı siyah beyaz filmlere önyargı ile yaklaşıyor, siz de onlardan olmayın.
Görsel


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about 12 öfkeli adam.

Sort:  

Her anlamda sinemanın zirvelerinden biri, zamanın ötesinde ve zamansız bir film bence. Bir solukta izleniyor.

Kesinlikle öyle, böylesine az bütçeyle bu kadar başarılı bir film ortaya çıkaranları tek tek tebrik etmek lazım.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by erensonmez from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 27427.87
ETH 1785.65
USDT 1.00
SBD 2.74