metro

in #hede-io6 years ago

şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan büyük bir şirkettir. metro turizm şirket ismiyle müşterilerine hizmet veren belli bir ücret karşılığında şehirlerarası yolcu taşımacılığı sağlayan şirket oldukça köklüdür. 1992 yılında galip öztürk tarafından kurulan şirketin bünyesinde yolcu taşımacılığı için toplam 1463 otobüs bulunuyor. yolcu taşımacılığı alanında lider firmalar arasında yer alan metro turizm her geçen gün kendini geliştiriyor.

geçtiğimiz yıllarda şirket için çalışan muavinlerin kötü/terbiyesiz olayları gündeme oturmasına rağmen hala güncelliğini koruyan bir firmadır. zorunlu kalmadıkça tercih etmemeye çalışıyorum.

Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about metro.

Sort:  

mecbur kalmadıkça kullanmayacağım firma

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Cyberyunus from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68611.07
ETH 3913.05
USDT 1.00
SBD 3.61