Jeoloji

in #hede-io6 years ago

Yer bilimi. Dilimize Fransızca "géologie" sözcüğünden gelmiş Latince kökenli sözcüktür. Temel amacı dünyanın oluşumundan bugüne kadar yerin yapısını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, doğayı değiştiren kuvvetleri incelemektir. Jeoloji ana bilim dalıdır, jeomorfoloji, paleontoloji, mineraloji, jeofizik, hidrojeoloji gibi bir çok alt bilim dalları mevcuttur.

1999 Gölcük depreminden sonra ülkemizde bilinen bir terim olmuştur. Ahmet Mete Işıkara sayesinde televizyonlarda bu bilim ismini duyurmuştur. İhsan Ketin Türkiye'de Jeoloji Biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Üniversitede kazanması kolay, okunması en zor bölümlerden biridir. Saha dersleri, latince kökenli isimleri olan fosillerin incelendiği paleontoloji dersleri, maden yatakları, fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji dersleri ile öğrenciyi sözel bölüm okuduğuna inandırmaktadır. Ülkemizde bu bölümden mezun olunduğunda "Jeoloji Mühendisi" ünvanı alınmaktadır. Yurt dışında ise "Jeolog" ünvanı verilmektedir. Mezun olduktan sonra işsiz kalma olasılığı yüksek bir bölümdür.

Annemin "Kaç yaşına geldin halen taşla toprakla oynuyorsun ve eve kirli pantolonla geliyorsun" dediği bilim dalıdır.

img src


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about jeoloji.

Sort:  

1999 Gölcük depreminden sonra ülkemizde bilinen bir terim olmuştur. Ahmet Mete Işıkara sayesinde televizyonlarda bu bilim ismini duyurmuştur.

2000 yılına kadar ne olduğundan neredeyse bihaber olunan bir ana bilimi orada icra etmeye çalışmanın verdiği hergünlük acı 😔

Aynen hocam, maalesef ülkemizde bir şeyin değer kazanması için can kayıpları olması gerekiyor. Üzerinden yaklaşık 19 sene geçmiş ama halen acıları taze insanlar mevcut. Bilime gerekli değer verilmediği müddetçe, rant kavgası yüzünden fay hatlarına yakın yerlere inşaat izinleri verildikçe, mühendislikten uzak yapılar yapıldıkça can kayıplarını yaşamaya mecburuz.

Mühendislik mi? Türkiye?!!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 63519.79
ETH 3073.58
USDT 1.00
SBD 3.82