Nükleer Enerji

in #hede-io5 years ago (edited)


Nükleer enerji genel tanımıyla; hafif atom çekirdeklerinin birleşmesi veya ağır çekirdeklerin parçalanması sırasında, kütlenin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesiyle elde edilir...


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about nükleer enerji.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27761.53
ETH 1905.88
USDT 1.00
SBD 2.16