Lades

in #hede-io5 years ago


Kuşların göğsünün ön yüzeyinde bulunan 2 köprücük kemiğinin alt tarafta ki uçlarının birleşmesi sonucu oluşan ve V harfi şekline benzeyen kemik parçası.
Iki kişi tarafından lades adı verilen ve kemiğin iki ucundan tutularak oynan oyundur. Oyun başladığı andan itibaren, kişiler birbirinin elinden bir şey alırken "AKLIMDA" demek zorundadır. Bu kelimeyi unutan kişi, oyunun başında belirtilen hediyeyi vermek zorundadır... :)
Görsel Kanak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about lades.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25732.55
ETH 1813.76
USDT 1.00
SBD 2.18