Heyelan

in #hede-io5 years ago (edited)


HEYELAN; Toprak kayması, kayma, göçme, kayşo, eşilme diğer isimleridir.
Genellikle eğimli bölgelerde etekleri aşınan bir yamacın üst kısmındaki ağırlığı taşıyamayarak kayma ya da göçmesi sonucu oluşur. Toprağın altındaki kil tabakasının suları emerek kaygan bir çamur yığını oluşturması da heyelana yol açar. Özellikle yol ve yerleşim bölgelerindeki heyelanlar tehlike doğurdukları için heyelan bölgeleri saptanarak önleme çalışmaları yürütülür.
Görsel Kaynak


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about heyelan.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27073.24
ETH 1893.57
USDT 1.00
SBD 2.14