Atık Su Arıtma

in #hede-io5 years ago (edited)


atık su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam kaynağı suyun ıslah edilmesi işidir. bu arıtım işlemi kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir.
kimyasal arıtma, atık su çökeltme havuzundan geçtikten sonra karıştırma ünitesinde çeşitli kimyasallar eklenerek, bu kimyasalların suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
biyolojik arıtma; evsel veya endüstriyel atık suların çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
fiziksel arıtma; hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan fiziksel yollarla ve cazibe ile atık suyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about atık su arıtma.

Sort:  

Get your post resteemed to 72,000 followers. Go here https://steemit.com/@a-a-a

Merhaba @captainwhite,

Gönderiniz yüksek derecede plagiarism içerdiği için silinmiştir. Bilginize.

Hede.io Moderator

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27690.59
ETH 1901.56
USDT 1.00
SBD 2.17