בין חלום לנבואה

in hebrew •  19 days ago 

נעיר על כמה נקודות משבוע שעבר. למדנו שיעור שעבר על העקרונות שמהם נובעים המצוות השכליות והשמעיות והקטגוריות בתוך המצוות השכליות המוזכרות בשיעור הקודם. ולגבי המצוות השמעיות יש הגיון בכך שהבורא נותן לברוא משימות בשביל לתת לו שכר. גם המצוות השכליות יש בהם פרטים שהשכל לא יכול להגיע אליהם מעצמו ברמת הפרטים וגם במצוות השמעיות יכול להיות שיתברר לנו טעמם לאחר מכן.
בעניין הנבואה הדגשנו את עניין הצדק והוא שהקב"ה ברא את האדם בשביל להטיב לו ולכן הוא שולח את הנביא משום שאחרת האדם לא ידע כיצד לעבוד אותו בדיוק.
האמונה בנביא חייבת להיות מוחלטת והדרך להשיג את האמונה המוחלטת

בנביא היא ע"י אותות ומופתים, ובנוסף עליו להיות אנושי, דבר שאינו אנושי לא יכול נוכל להתייחס לגמרי באמינות ליכולתו לעשות מופתים.
בין חלום לנבואה – אימות הנבואה אצל הנביא
כיצד הנביא יודע על נבואתו? הרי כל אדם חולם ומניין להבדיל בין חלום לנבואה. לשם כך רס"ג יוצר 'כבוד נברא''אור נברא' חוויה זו היא מין וודאות שהקב"ה, למרות שאין לו דמות הגוף ואינו גוף, נגלה אליו אלא הוא לא ראה את הקב"ה עצמו אלא דבר המייצג את הקב"ה בלבד .
שלמות הנביא ויכולתו לחטוא
רס"ג טוען שהאדם לא צריך להיות אדם מתוקן וחכם כמו שהרמב"ם דורש. כל תכלית הנביא היא להיות צינור בין הקב"ה לעם, על השליח להיות אדם ישר והגון בשביל שאנשים יאמינו לו אבל אין צריך להגיע אל הרף הגבוה שמציב הרמב"ם.
רס"ג אומר שהנביא לא יכול לחטוא משום שהוא צריך להיות מתוקן בשביל ולפיכך הוא לא יכול לשקר משום שלא יאמינו העם לשקרן וכן אומר הרשב"ח שעל הנביא אסור להיות שקרן.
כשיונה ברח משליחותו של הקב"ה להתנבא לנינווה יתקשה רס"ג ולכן הוא מסביר שהוא ביצע את שליחותו וכל מטרת הבריחה בשביל שהקב"ה לא יישלח אותו שוב. זה שהכתוב לא ציין שהוא עשה את שליחותו זה משום שהדבר ברור שיעשה את צו ה'. הראב"ע חלק עליו ואומר שהדבר לא הגיוני ולא יכול להיות שדבר כ"כ חשוב לסיפור לא יהיה כתוב, ניתן ללמוד מכאן קצת על גישת הנביא לפי הראב"ע.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.