อาหารว่างที่ผมชอบกิน

in #health4 years ago

image นี่คือแซนวิชสลัดทูน่า ซึ่งเนื้อขนมปังเป็นเนื้อโฮลวีต จะมีพลังงานต่ำกว่าขนมปังทั่วไป และขนมปังโฮลวีทเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแต่ไม่ควรกินเยอะเกินไป ผมกินขนมปังแซนด์วิชเนี่ย วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4 ชิ้นเลยนะครับ แต่ยังไงผมก็ไม่ได้อ้วนขึ้น เพราะว่าค่า BMI หรือระบบเผาผลาญของผมอย่างดีมาก แต่ก็ไม่ควรกินเยอะเกินไปเหมือนกันครับ เวลาผมหิวหิวเนี่ยผมก็จะหยิบมากินแทน ขนม การที่จะทำให้ค่า BMI ดี เดี๋ยวผมจะมาพูดต่อ โพสต์หน้า

Sort:  

Congratulations @chai1628! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.042
BTC 30366.65
ETH 2070.74
USDT 1.00
SBD 2.61