ขนมไหว้พระจันทร์ ขนม(โก๋)​

in #health4 years ago

image
สองสามวันนี้ผมกินขนมโก๋เยอะม๊ากกกกก 55555
จริงๆแล้วไม่ควรกินเยอะยะครับน้ำตาลและแป้งเยอะมากนะครับ กินอะไรก็ระวังด้วยนะครับทุกคนฮ่าๆ

Sort:  

Congratulations @chai1628! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29191.69
ETH 1966.54
USDT 1.00
SBD 2.53