Help me stop men dying too young. Movember 2017 [EN/PL]steemCreated with Sketch.

in #health3 years ago (edited)

👇PL👇

I want you to live and enjoy your life. Dammit, I want me to live and enjoy my life. We need help.
Chcę żebyś żył i cieszył się swoim życiem. Cholera, chcę, żebym ja żył i cieszył się swoim życiem. Potrzebujemy pomocy.

2017_movember_2.jpg

English

I come from a small town with one big factory. Everyone knows one another, most people came around the same time, when the factory got built.

We're talking about Poland - we don't do Halloween, we do All Hallows' Day.

Source: Wikipedia

With help of his friends/colleagues, by the end of October my Dad started visiting the cemetery to light candles on graves of those who passed. This started with some 16 candles at first, a couple years later the candles would not fit into the boot. People, mostly men, were dying way too early.

Two years ago I decided to join Movember. The rule is simple: for a month one looks like crap (one like me, some look epic) and raise money to aid researchers and promoters of men's health.

There is a number of ways you can join:

 • grow the mo
 • raise money
 • organise an event about men's health
 • create a Movember team
 • promote a healthy lifestyle by joining the Move for Movember (sharing one's physical activity)

My goals for this year:

 • grow more of a mo than last year (done!)
 • raise £500 (£60 so far)
 • move for more than 500 km (360 km so far)

If I manage to reach the goal, I will make a moustache shaped bread :)

Why am I writing all this? I decided to make a Silly Steemit Game. Here is my Steemit pledge: I will donate as much £ to my Movember fundraiser as I get in upvotes (a £100 cap applies, my wife is a tough negotiator).

You can also support the directly through my MoSpace: https://mobro.co/tomaszptak

Be sure to check out posts by @mcfarhat's on Movember subject:


Source

Polski

Pochodzę z małego miasteczka z jedną dużą fabryką. Każdy zna każdego, większość osób przybyła w tym samym czasie, kiedy wybudowano zakład.

Z pomocą swoich kolegów, na Wszystkich Świętych mój Tata zaczął odwiedzać cmentarz, aby zapalić znicze na grobach tych, którzy już odeszli. Zaczęło się od jakichś 16 świeczek, a kilka lat później znicze nie mieściły się w bagażniku. Ludzie, zwłaszcza mężczyźni, umierali zdecydowanie zbyt wcześnie.

Dwa lata temu postanowiłem dołączyć do akcji Movember. Zasada jest prosta: przez miesiąc zapuszcza się wąsy i wygląda tragicznie (w moim przypadku, niektórzy wyglądają wybornie) i zbiera środki, aby pomoc badaczom i promotorom męskiego zdrowia.

Jest kilka sposobów na pomoc:

 • zapuszczenie wąsa
 • zbiórka pieniędzy
 • zorganizowanie wydarzenia, dotyczącego zdrowia mężczyzn
 • założenie drużyny i wspólna zbiórka
 • promocja zdrowego trybu życia przez włączenie się w "Move for Movember" (dzielenie się swoją aktywnością fizyczną)

Moje cele na ten rok:

 • zapuścić więcej wąsa niż rok temu (zrobione!)
 • zebrać £500 (póki co £60)
 • przebyć ponad 500 km (póki co 360)

Jeśli uda mi się wypełnić cele, uczczę to piekąc chleb w kształcie wąsów :)

Czemu o tym wszystkim piszę? Czas na głupią Steemitową zabawę. Oto moje zobowiązanie dla Steemit: Przekażę na Movember tyle funtów, ile dostanę w upvote'ach (z limitem £100 - twardo negocjowałem z żoną).

Możesz również wesprzeć cel bezpośrednio przez moją stronę zbiórki: https://mobro.co/tomaszptak

Zobacz też wpisy @mcfarhat o Movember:

Sort:  

great work and initiative ! keep it up !

This is one of the initiatives us women cannot cope with... ;) I brings awareness and that's is great.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 19188.37
ETH 603.32
SBD 3.26