Sort:  

Qi nun etkisi cok genistir.Hatta yalniz kalmanin Qi yu dusurdugu soylenir.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59479.71
ETH 3174.48
USDT 1.00
SBD 2.44