Hand Drawn Bible Verse #10 (Dutch)

in #handdrawn4 years ago


Het Boek
Psalmen 91:2


Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here:
‘U bent mijn toevlucht,
bij U ben ik veilig en geborgen.
U bent mijn God
en ik vertrouw alleen op U.’

PS 91 2 JezusDelen All Rights Received.jpg

Hand Drawn By: JezusDelen | All Rights Received To Share | Do With Love .

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19244.47
ETH 1300.51
USDT 1.00
SBD 2.43