Hand Drawn Bible Verse #12 (Dutch)

in #handdrawn4 years ago (edited)


Het Boek
Lucas 7:47-50


Zij had veel zonden, maar die zijn haar vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die voor weinig zonden vergeving heeft gekregen, geeft ook weinig liefde.’ Jezus zei daarop tegen de vrouw: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij, dat Hij denkt zonden te kunnen vergeven?’ Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw: ‘U bent gered door uw geloof. Ga in vrede.’

Luk 7 47 50 JezusDelen All Rights Received.jpg

| Hand Drawn By: JezusDelen | All Rights Received To Share | Do With Love |

Sort:  

Peace is the only way and forgiveness in one's heart! @doitwithlove

Great words, we could make a slogan of it @dianadee :).

Regards, @DoWithLove

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by DoWithLove from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Great post!
Thanks for tasting the eden!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19672.19
ETH 1348.56
USDT 1.00
SBD 2.45