Απίστευτο Cover του "Toss A Coin To Your Witcher"

in #greeklast year

Για σήμερα σας έχω ένα πραγματικά απίστευτο metal cover του Toss A Coin To Your Witcher από την ομόνυμη σειρά The Witcher. Απολαύστε το:

Αν δε βαριέστε επισκεφτείτε και το blog μου!

Sort:  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ!

Congratulations @papadimos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 27000 upvotes. Your next target is to reach 28000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!