Δίγλωσσα Ελληνογερμανικά 🔷 Η ιστορία του Graz 🔶 Μέρος 1ο

in greece •  3 months ago 
Die Geschichte von Graz (Teil 1)H ιστορία του Graz (Μέρος 1ο)
Geschichtlich nachweislich ist eine Besiedelung des Gebietes um den Grazer Schlossberg bereits seit der Kupfersteinzeit (um 3000 v. Chr.). Funde von Steingeräten im Bereich der Sackstraße, welche um das Jahr 2000 v. Chr. datiert werden können, lassen darauf schließen, dass es eine Siedlung südlich des Schlossberges gegeben haben könnte.Η εποίκιση της περιοχής γύρω από το Schlossberg αποδεικνύεται ήδη από την εποχή του χαλκού (περίπου 3.000 π.Χ.). Από την εύρεση πέτρινων σκευασμάτων στην περιοχή της Sackstraße, τα οποία χρονολογούνται στο 2000 π.Χ., συμπεραίνουμε ότι ενδέχεται να υπήρχε μία αποικία στα νότια του Schlossberg.


Φωτογραφία από το www.visitljubljana.com

..
Während der Urnenfelderkultur sind für die Grazer Gegend mehrere Befestigungen nachgewiesen. Die verschiedenen Volksstämme standen einander zwar zum Teil feindlich gegenüber, aber die Gesellschaft begann sich zu politisieren und zu spezialisieren.Στη διάρκεια της κουλτούρας των τεφροδόχωναποδεικνύεται η ύπαρξη πολλών οχυρών. Τα διαφορετικά φύλα είχαν μεταξύ τους εν μέρει εχθρικές σχέσεις, αλλά η κοινωνία ξεκίνησε να εκπολιτίζεται και να εξειδικεύεται.
1379 wird Graz Residenz der Habsburger – die Habsburger wohnten in der Grazer Burg und regierten von dort aus Innerösterreich, zu dem die Steiermark, Kärnten und Teile des heutigen Italiens (Triest und Inneristrien) und Sloweniens (Krain und die Untersteiermark) gehörten. Graz bleibt (neben Wien und Innsbruck) bis ins Jahr 1619 habsburgische Residenzstadt.Το 1379 γίνεται το Graz ο τόπος κατοικίας των Αψβούργων – οι Αψβούργοι έμεναν στον πύργο του Graz και διοικούσαν από εκεί την κεντρική Αυστρία, στην οποία ανήκαν η Στύρια, το Kärnten και κομμάτια της σημερινής Ιταλίας (Τριέστη και έσω Istria) και Σλοβενίας (Kranjska και η κάτω Στύρια). Το Graz παραμένει (μαζί με τη Βιέννη και το Innsbruck) μέχρι το έτος 1619 τόπος κατοικίας των Αψβούργων.
Bereits 1573 wurde eine dreiklassige Lateinschule in Graz als „Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis“ gegründet.Ήδη από το 1573 ιδρύεται στο Graz ένα λατινικό σχολείο τριών τάξεων ως «Archiducale Gymnasium Soc. Jesu Graecensis».
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!