လူတစ္ေယာက္ကိုယံူၾကည္မႈရဲ႕ရလာဘ္

in #good-karma2 years ago

image
လူတစ္ေယာက္ကိုယံုၾကည္မႈရဲ႕ရလာဘ္
မင္းဟာ ......
လူတစ္ေယာက္ကို .....
ယုံၾကည္မိလို႔ ......
အမွားတစ္ခုကိုၾကဳံတဲ့အခါ .....

ယုံၾကည္မႈကို .... ေခၽြတာတတ္ဖို႔ ....
သတိထားတတ္လာလိမ့္မယ္ ......

ယုံၾကည္မႈဆိုတာ .....
မ်ားမ်ားသုံးေလ .....
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေလေလပဲ ....

ေခၽြတာသင့္တဲ့အထဲမွာ .....
ယုံၾကည္မႈလည္းပါတယ္ ......
Crd by @tazinsaung

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tazinsaung from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.035
BTC 10537.96
ETH 350.78
USDT 1.00
SBD 0.96