စိတ္ထားတတ္ရင္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့လူဘဝ

in #good-karma6 years ago (edited)

image
ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့လူဘဝ
သတၱဝါအနႏၲရာယ္ ရိွၾကတဲ့အထဲမွာ လူျဖစ္ခြင့္ရတာကိုက ေတာ္ေတာ္ေက်နပ္ဖို႔ေကာင္းေနပါၿပီး ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းေနပါၿပီး အဲဒီလို အခြင့္အေရးရထားပါလ်က္နဲ႔ မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး စိတ္ညစ္ေနတဲ့လူဟာ အဲ့ဒီလိုလူမ်ဳိးကို စၾကာဝေတးမင္းရဲ႕စည္းစိမ္ကို ေပးရင္လည္း ႀကံဖန္ၿပီး စိတ္ညစ္ေနအုန္းမွာပါပဲ
Crd by @minpine

Sort:  

ေလာင္ျမိဳက္ခံရျပီးသူတိုင္း ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္တတ္သြားတယ္

အမွန္ပါဘဲဗ်ာ မညိဳညိဳ ရိွန္း

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by minpine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @minpine! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67495.61
ETH 3713.66
USDT 1.00
SBD 3.66