အပူေသာကေတြဆိုတာ.........

in #good-karma6 years ago

image

အပူေသာကဆိုတာ...

အပူေသာကေတြကိုႀကံဳရင္ ေရေႏြးအိုးကို အတုယူသင့္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေရေႏြးအိုးဆိုတာ ဆူလာတဲ့အခါမွာ ေရေႏြးအိုးႏႈပ္သီးကေန ရီႊးရီႊးရီႊး ဆိုၿပီး ေလခြၽန္သံကဲ့သို႔အသံျမည္လာပါတယ္ ေရေႏြးဆူလာတယ္ဆိုတာ တအားပူလာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေႏြးအိုးက ပူလွခ်ည္ရဲ႕ ေလွာင္လွခ်ည္ရဲ႕လို႔ မေအာ္တဲ့အျပင္ ရီႊးရီႊးဆိုၿပီး ေလေတာင္ခြၽန္လိုက္ပါေသးတယ္ ဒါေၾကာင့္ အပူေသာကေတြႀကံဳတဲ့အခါမွာ ေရေႏြးအိုးကို အတုယူ ေလခြၽန္ႏိုင္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ၿပီး ေလာကႀကီးကို အူလိုက္သည္းလိုက္ ဟားတိုက္ရယ္ေမာလိုက္ပါဗ်ာ

အပူေသာကေတြဆိုတာ ေႏွာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ရယ္စရာဟာသေတြျဖစ္လာတာပါ ဒါေၾကာင့္ ယခုႀကံဳေနတဲ့အခ်ိန္တဲက ႀကိဳတင္ ဟာသလုပ္ရယ္လိုက္ေပါ့ဗ်ာ
Crd by @minpine

Sort:  

Excellent think

Thank you so much @maythusan

Very good knowledge

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68296.35
ETH 3839.24
USDT 1.00
SBD 3.64