ေမာင့္က်င္ဘူူး

in #good-karma3 years ago

ခါက်င္ အေႀကာင္းေလးဆက္က်တာေပါ့ဗ်ာ ေနာ ကိုဖိုးေထာင္နည္းလမ္းေကာင္းေတြသိသြားတဲ႕ကိုမ်ိဳးကလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္မယ့္နည္းလမ္းေကာင္းေတြႀကံေတာ့ဖန္ေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ
နည္းလမ္းကအေတာ္ေကာင္းသဗ်ိဳ႕ အေအးဘူးထဲခါက်င္ ေကာင္ေတြထည့္ျပီး ပိုးေမြးသလိုေမြးထားတာဗ် လိုအပ္တဲ႕အခါေလးထုတ္သံုး မလိုတဲ႕အခါက် မုန္႕ေလးေတြထည့္ေကြ်းနဲ႕အဆင္ကိုေျပေနတာဘဲဗ်
တရက္က် ေဘးအိမ္ကမီးေလာင္ရာကေန ကိုမ်ိဳးတို႕အိမ္ကိုမီးကူးပါေလေရာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး အေရးႀကီးတာေတြယူျပီးထြက္က်မယ္ေပါ့ ကိုမ်ိဳးကမိန္းမလုပ္သူကို ဘာေတြယူရမလည္းဆိုျပီးေမးလိုက္တယ္ မိန္းမျဖစ္သူက တျခားဘာက်န္ခဲ႕က်န္ခဲ႕ 'ေမာင့္က်င္ဘူး' ပါရင္ရျပီတဲ႕ဗ်ား

Coin Marketplace

STEEM 0.77
TRX 0.11
JST 0.111
BTC 51566.89
ETH 2397.85
BNB 510.32
SBD 6.95