Sort:  

Friends are not my steemit voting power. I am commenting.
Genius is a great post, so you countless
Thank you so much for fun, funny writing. I'm a general steemit user. I want to follow the wonderful people like you. Please give me upvote and follow me.

супер машинка, само не разбрах защо това агне е зелено

...заради "качеството"на камерата на телефона на съпругата ми...иначе си беше супер!

ооООоо аз реших, че е намазано с някакви вълшебни билки :)

Страхотна машинка

или са хванали марсианец

оха ей така много ги хапвах в Гърция на Крит,сувла :)

Ще пада и една хубава софрица:)))

Само за ядене и пиене мислите.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25640.94
ETH 1805.89
USDT 1.00
SBD 2.12