ELEX #25 "Utrata człowieczeństwa" - Loss of humanity"

in #gaming4 years ago

Kaja czuje się osłabiona po medytacji przy źródle elexu. Jeśli jak najszybciej nie dostanie many , będzie cierpieć.


Kaja feels weak after meditating at the source of elex. If he doesn't get mana as soon as possible, he'll suffer.

Leave a subscription to support my channel's development.
sub gif.gif

Capture details:
Platform: PS4

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64383.21
ETH 3098.60
USDT 1.00
SBD 3.89