LIFE IS STRANGE 2 - EPISODE 1: ROADS

in #gaming3 years ago


Life is Strange 2, with its first episode, it does not offer the answers we've been waiting for since the first 2015 release. Dontnod Entertainment creators are pushing us into a completely different story than Max and Chloe, and rather inspired by books such as Wildlife mice and humans. They represent the cruel way of two brothers to escape from the police and something that they can not quite understand. In the skin of 16-year-old Sean Diaz, the instinctive instinct will escape you from danger, and you will be able to cover only your little brother Daniel and the rucksack that lies between the ruins of your house. But where do you go?

You do not have to worry that you would also need to know Maxine Caulfield's journey from Life's Strange for the adventure. While fans who have all the episodes of the first part of the game have their end to choose, the game is randomly generated for newcomers by the end of Life is Strange, which is likely to affect the story of the Diaz brothers. The extent to which the narrative of the first story will have an impact on the other is still questionable. Life is Strange 2 will bring you into the woods on the edge of Seattle into a family of Mexican roots that at first glance has nothing in common with Max. But it will change when the boys become witnesses of a tragic event, and in one of them they will awaken skills that Max did not even dream about.

While the 9-year-old Daniel has almost nothing to remember from the incident, how his big brother is your duty to protect him not only from the harsh world outside home, but also from the cruel truth that you are now on the run. On your way, you will have to resort to loving, but also dishonest deception, even stealing and violence for survival. Everything depends on where your boundary is a moral compass, and your decisions affect not only your destiny but also the character of little Daniel who is still learning from his brother. Will we steal at the store to eat what to eat? Or do I send a boy, do something? What kind of brother will I do when I do it and what will it take away from it? Even such difficult questions will ask you the game.

Life is Strange 2 is all in a slightly more gloomy tone than the first one, because you will have to hang out with the lack of basic needs of children - safety, food and sleep. The view of the devious children is not very pleasant and the authors try to attack your feelings with the toughest weapons and do not hesitate against you even using a heavy caliber like a puppy. The game also focuses on maintaining innocence in the world of cruelty, and as an older brother you have the choice to teach Daniela lessons from a tough world, or you can at least get a little bit of carefreeness in the inexorable situation you find yourself in.

As Life is Strange 2 Adventure is based on a number of decisions that affect story development, you will often have 2 or more options that feature dialogues or even character characters themselves. Characters' decisions tell you the game by highlighting one of the two big and little wolf icons. The most optimistic and playful decisions will please the little poles and let them at least temporarily live in his childhood world. The tighter and more realistic boys are better prepared for the harsh events that will happen, but at the cost of losing their innocence.


The first episode of mysterious abilities and events touches only marginally and rather focuses on building your relationship to two main characters. Diazers, however, may suffer from the gender stereotype that so often occurs in the world, and many do not realize it - boys are simply not as delightful as girls, so it is harder to sympathize with them, as we often see them as hooligans, however good they are behaved. This stereotype well reveals the game itself, which boys are just in the position of criticizing the accused children who have not done anything, yet society does not look through their fingers.

The Diazers also suffer for their surnames, which in turn force the internal alarm in many Americans. Authors and their main heroes chose American children with Mexican ancestors that are the thorn in the eye of many locals. Even for the color of their skin, they become the target of attacks, which cause the player anger. Although the name of Donald Trump is not directly mentioned in the game, it is clear from SMS news and character dialogues that even the president in the world of Life is Strange 2 has nothing nice for the immigrants, just a huge wall and dedication.

The first episode suffers, as in the first part, by a slower start, which barely reveals itself, but rather tries to portray the characters and the atmosphere. While the characters of the Diaz brothers are designed very realistically, their motivations and decisions are somewhat more blurred. Boys from the beginning behave irrationally, what the screenwriters later try to explain with fear of the authorities. But it should be made deeper than just ordinary child fear of consequences. Irrationality, however, can only be accused by boys, but by almost all the other characters who do not act for the benefit of homeless children but rather in favor of the script.

However, the creators did not underestimate a peaceful to dreamlike atmosphere similar to the first work, and let us embrace the wilderness of the autumn in the northwest of the USA. They portray the magnificent image of American forests and sparse homes far from the city's rush. In conjunction with a strong soundtrack, you have the desire to go through forests in Washington and Oregon, and they can quietly play the songs used in the game. Even though the blurry graphic style does not really tell the characters, it acts in nature as an oil painting that Sean himself can paint. Do not miss the moments of contemplation when the game lets you watch the surroundings in the loop to take the atmosphere and pause at the events you have just witnessed.

All that splendor spoils only the invisible walls that border both the boundary of the path and the linear story. After the first episode is over, we can not get rid of the feeling that we did not see much of it, but it was enough. It does not end up with any thrilling cliffhanger, it stands as a separate episode that barely explained or even stammered. The first half of the episode works long, and shortly after solving the first, more complex problem, you will find that this is the last one for this episode as well. Decisions are only cosmetic so far and we will have to wait for other episodes that can be built on them.

Thank you very much for your support!

Life is Strange 2 svou první epizodou nenabízí odpovědi, na které čekáme od prvního dílu z roku 2015. Tvůrci z Dontnod Entertainment nás vtahují do úplně jiného příběhu, jako byl ten s Max a Chloe, a spíše se inspirují knihami jako Útěk do divočiny či O myších a lidech. Představují nám strastiplnou cestu dvou bratrů na útěku před policií a něčím, co sami nedokáží docela dobře pochopit. V kůži 16-letého Seana Diaze vás ovládne instinktivní pud utéct před nebezpečím a ve víru událostí dokážete chytiti jen vašeho malého bratra Daniela a ruksak, který leží mezi zříceninami vašeho domu. Kam však dál půjdete?

Nemusíte se obávat, že byste pro toto dobrodružství potřebovali znát i cestu Maxine Caulfield z prvního dílu Life is Strange. Zatímco fanoušci, kteří mají všechny epizody prvního dílu ujeté, si svůj konec mohou vybrat, pro nováčky hra náhodně vygeneruje konec Life is Strange, který se pravděpodobně dotkne i příběhu bratrů Diazovcov. Do jaké míry bude mít rozuzlení prvního příběhu vliv na ten druhý, je zatím otázkou. Life is Strange 2 vás totiž přenese do lesů na okraji Seattlu do rodiny s mexickými kořeny, která na první pohled nemá s Max nic společného. To se však změní ve chvíli, kdy se chlapci stanou svědky tragické události a v jednom z nich se probudí schopnosti, o jakých se ani Max nezdálo.
Zatímco 9-letý Daniel si z incidentu téměř nic nepamatuje, jak jeho velký bratr je vaší povinností ho chránit nejen před drsným světem mimo domov, ale i před krutou pravdou, kvůli které jste nyní na útěku. Na vaší cestě se tak budete muset uchýlit k laskavému, ale i nečestnému lži, či dokonce kradení a násilí kvůli přežití. Vše závisí na tom, kde je vaše hranice morálního kompasu a vaše rozhodnutí ovlivní nejen váš osud, ale i charakter malého Daniela, který se stále učí od svého bratra. Budu krást v obchodě, abychom měli co jíst? Nebo pošlu chlapce, ať něco vyžebrat? Jaký budu něj bratr, když to udělám a co si z toho odnese? I takové těžké otázky vám hra položí.

Life is Strange 2 se celkově nese v poněkud pochmurnější tónu jako první díl, protože se budete muset poprat s absencí základních potřeb dětí - bezpečí, jídlo a spánek. Pohled na zubožené děti není velmi příjemný a autoři se snaží útočit na vaše city těmi nejtěžšími zbraněmi a neváhají proti vám dokonce použít takový těžký kalibr, jakým je štěňátko. Hra se věnuje i tématu zachování nevinnosti ve světě krutosti a jako starší bratr máte na výběr, zda Daniela naučíte lekce z těžkého světa, nebo mu dopřejete alespoň kousek bezstarostnosti v neúprosné situaci, ve které jste se ocitli.

Nakolik je Life is Strange 2 adventura založená na množství rozhodnutí, které ovlivňují vývoj příběhu, často budete mít na výběr 2 a více možností, které poznačí dialogy nebo i samotné charaktery postav. Charakterové rozhodnutí vám hra naznačí v podobě zvýraznění jedné ze dvou ikonek velkého a malého vlka. Ty optimističtější a hravé rozhodnutí potěší malé vĺča a nechají ho alespoň dočasně žít v jeho dětském světě. Ty přísnější a realističtější chlapců lépe připraví na drsné události, které se budou dít, ale za cenu, že při tom ztratí svou nevinnost.

První epizoda se mysteriózních schopností a událostí dotýká jen okrajově a spíše se zaměřuje na budování vašeho vztahu ke dvěma hlavním postavám. Diazovci však mohou trpět stereotypům, který se ve světě tak často objevuje a přitom si ho mnozí neuvědomují - chlapci prostě nejsou takoví rozkošní než dívky, a proto je s nimi obtížnější sympatizovat, nakolik jejich často vnímáme jako chuligánů, ať už jsou jakkoliv dobře vychovaní. Tento stereotyp dobře odkrývá i samotná hra, která chlapce staví právě do pozice křivě obviněných dětí, které nic neudělali, ale přesto se ně společnost dívá přes prsty.

Diazovci trpí i pro své příjmení, které podvědomě zapíná vnitřní alarm u mnoha Američanů. Autoři si jako své hlavní hrdiny vybrali americké děti s mexickými předky, které jsou trnem v oku několika místních obyvatel. I pro barvu jejich pleti se tak stávají terčem útoků, které mají v hráči vyvolávat oprávněný hněv. I když ve hře není přímo zmíněno jméno Donalda Trumpa, z útržků SMS zpráv a dialogů postav je jasné, že ani prezident ve světě Life is Strange 2 nemá pro imigranty připravené nic příjemné, jen obrovský zeď is věnováním.

První epizoda trpí podobně jako u prvního dílu pomalejším startem, který pramálo odkrývá, ale spíše se snaží vykreslit postavy a atmosféru. Zatímco charaktery bratří Diazovcov jsou navrženy velmi realisticky, jejich motivace a rozhodnutí jsou o něco více mlhavé. Chlapci se už od počátku chovají iracionálně, co se scénáristé později snaží vysvětlit strachem z autorit. Ta by však měla být podmíněna hlouběji, než jen obyčejným dětským strachem z následků. Z iracionality se však nedají obvinit pouze chlapci, ale téměř všechny vedlejší postavy, které nejednají ve prospěch dětí bez domova, ale spíše ve prospěch scénáře.

Tvůrci však nepodcenili klidnou až snovou atmosféru podobnou prvnímu dílu a nechávají nás rozjímat během toulek podzimní přírodou na severozápadě USA. Vykreslují nádherný obraz amerických lesů a usnutí domov daleko od ruchu velkoměsta. Ve spojení se silným soundtrackem máte chuť si sami projít lesy ve státech Washington a Oregon a klidně by vám mohli v uších hrát písně použité ve hře. Ačkoliv rozmazaný grafický styl postavám velmi nesvědčí, v přírodě působí jako olejomalba, kterou by mohl namalovat sám Sean. Nechybí momenty rozjímání, kdy vás hra nechá ve smyčce sledovat okolí, abyste nasáli atmosféru a zároveň se pozastavily nad událostmi, kterých jste byli právě svědky.

Všechnu tu nádheru kazí jen nutné neviditelné stěny, které lemují hranice cesty i lineárního příběhu. Po dohrání první epizody se nemůžeme zbavit pocitu, že sice jsme toho hodně neviděli, ale asi to i stačilo. Nekončí se totiž žádným napínavým Cliffhanger, stojí jako samostatná epizoda, která téměř nic nevysvětlila ani neohúrila. První polovina epizody působí zdlouhavě a krátce po vyřešení prvního komplexnějšího problému zjistíte, že je to pro tuto epizodu i poslední. Rozhodnutí zatím působí pouze kosmeticky a budeme si muset počkat na další epizody, které na nich možná budou stavět.

Děkuji vám za podporu !

Sort:  

Thank you for contributing to the Gaming Community on Steemit. You have been given an upvote by @steemgg. For more inspiration, visit our platform Steemgg, the first html5 gaming platform built on the Steem blockchain.