Bawasodar

in #funny6 years ago

hp laut mha hto ny ny , naathpyan nae k ngar nhaint ngar hkyit mi tya shaay,
mဿell Franklin, White k kyawwathkayat mhar kuu thoet kuu; sonemhar
hthoetnout aadhik aapaw aahcanyyaaawayy myarr, a bhaalmhar ngar kyawann mhapyanrout
aahcaeeaawayymyarr shoet swarrrouthkyinn aatwat raatsattapaat eat kyaanshisaw nay hkaerasai . sahkain bhurarr kongar
yonekyi hphoet roesarrhcwar shine naysaw suuthoetko aahcateaapinemyarr aatwat luupaungg taw muupye
shuko a hcay hkan, ngar muu karr kyawwatrwan ro say aamyarraapyarr laee aamyarrkyee a rar nhang pi tya shoet natayaenaykyataal
yahku bhaweat, delo sahchcar laatwarrkauttine ko htam shaesaat m lar kyabhuu
suu k taunggso sai .
kyahanya tay yaar hci tya htell naat shine hcwar nhait u hc lone luuhtuaatwat de hkareehcain ko aatwat hcaehcauthkae
puggalik, ngar suuthoet hkaekyaungg hcaung kyi pawtwin shirar tawtawmyarrmyarr saw nayrarmyarrmhar
kyaayykyawan ngar lotesai, tait hpaw rway lam aatwat mashimahpyit loaauthkyet tahku aoutmhar koy ko ko twaeshir
; kyaungg bharsarraut aapaw suuthoet nhaintaatuu lam hpw int lhaithkae sai aatine, hpawpya, makitenyesai
hkaraityaranbharsar tararr eat san shinn hcain kyaal nae a lae a kyint myarrnhaint
eat naymakaungg saatroutmhu kyawantawthoet ko kyarr htainsharr .
suuthoetrae nhaitaalite aahcaeeaawayy hcatain hto raatsattapaat eata sone hcwan saw a sone; aararmhar
kyawantawthoetrae suungaalhkyinn yawhaanko Scarborough, gyane Hoskins nhaint jell nar hkaekya
Pennsylvania pyinaal k nay bharaungg . aamyarrpyisuu aahcaeeaawayymyarrkyeemarrsaw shi. ,
tine tar bhurarr s hk ngya kyayjuu nhangya myetnharsar . ngareat a mhu eat hcaitrayy lae kyinthkaann
de aahcaeeaawayymhar hcate ko htaeet swin hcain hcarr hkae kyasaw suuthoeteat aamyoe a aakawng aapaw aahtuuhkaesai
aasainnaatwat bway saw rarhtuu aahpyit; nhaint waankyeemyarr aahcaeeaawayytaithkuaatwat
ngarko aahkyahoetsaw aatineaatar htellmhar hpawpya bhhoet nhang a kwee aakell myarr lam hpw intlhait
a bhaalaarar ko a kyahanyaupya a pyaaw mhar tangya; nhaint suungaalhkyinnmyarraatwat lotesaung bhhoet twaesonehkae kyasawaahkar
aasainn taweat rayyrar, hkan tatesate htine lyet taw muu pyeemha, ngarsai ngaraapaw tait u aalayyhkyanehkanhcarrhkaer
hcatehtell nhaint ht raut lyet, nhaint kyawanotethoeteat kaunggkainbhone eat sanarr tyaww muunhaint paatsaat. mhatasaint
hk m nyya tyaww hkwanaarr saw waan htote waan poe myarr koy ko ko shinnlainnraan a pyi a w payyhtarrhkaesai
a hkyahoet saw naeraat karl a bhhoet a kyahanyaupya a pyaaw toemyahaint hkanhkaerataal .
bhurarr s hkang Providence, youtyarr eat nhaimya hk hcya sarsanar mhatasaint
taithkartaitran mimi a waansaungmhu tautsain naykyasai . hto parawhpaat eat maatsae hkya
yayrami k luu dar lwal lyet, raan nineaaung soerwarrsawhkaekyasai
hci tya dhar tya ko suuthoet k suu suuthoet kaeraehkyinn eat aararwathtu hpyitlarhkaesai kyaunggaatwat Hved nhaint image
sabharwatararr eat aarrnaee hkyinn aahpyit suu s nyya mimi paraw hp kya kanay desisting hcainhcarr
rone; darpaymaae min taw muu suusai " shu hcakarrlone tait u ko meeshhoet mee pate aahpyit ngar nhalone shieat
ngar aaroe ht; ngar saeehkan shin pangyapanya hkae mahote, tatyanongyas
nayhphoet . " ngar saw kyay ngyaar aatwat roesarr hkae maalsorain deaahkyanek komyinshin
aamhaantararr ngar luu aapaunggthoet ko nhaitsaat ninebhuu, ngar hpwng . , ngar hpyit kyaoehcarraarrhtote
ngar kopine hphoet shoetsaw lwal ngareat a tarwaan eat lam aakyaunggaarar,

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ko-zwe from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69788.22
ETH 3727.34
USDT 1.00
SBD 3.75