Sort:  

gaya si adoe bereh kon @papanero ?? hahahaaa...

Kop jelek bit

hahahaaaaa... keren nyan hai..

Ya that bereh wkwkwkwk

mantap bang hahahaaa :D

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61635.96
ETH 3396.35
USDT 1.00
SBD 4.72