Sort:  

Ukrainian presidint Petro Poroshenko net akseptearje it ôftreden fan advocaat generaal Yuri Lutsenko, dy't woe ôftrede fanwegen krityk foar it ûndersyk nei de moard op anty-korrupsje aktivisten Kateryna Handzjukové. Op de opheldering fan de saak en it fersterkjen fan de striid tsjin korrupsje bleaunen op freed yn Kiev kommissaris Johannes Hahn. De moard luts omtinken oan in tal oare oanfallen op anty-korrupsje aktivisten yn Oekraïne yn de ôfrûne moannen.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66099.02
ETH 3560.98
USDT 1.00
SBD 3.16