You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

Om't de congratulêre kongres fan elke wetlike inisjatyf wierskynlik blokkearje sil, sloech Trump syn hiele enerzjy- en presidinsjele kantoarrussingen yn syn politike oerwinning. Hope wis. Beide Bill Clinton en Barack Obama ferdigenje har posysje yn it Wite Hûs, nettsjinsteande it feit dat de kongresse ferkiezings yn 'e midden fan har earste term mear as de tromp trouden.

Sort:  

Neffens him, dizze situaasje suggerearret dat it lân hat "dûbele krêft" en "ferneatigjen fan it rjochterlike systeem, sûnder bewiis en reis ljochte kriminaliteit." Search for culprits, neffens Lutsenko is feroare yn it stadion fan politike striid om macht en waard in ekskús foar oanfallen op politike tsjinstanners.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66015.85
ETH 3551.21
USDT 1.00
SBD 3.13