You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

Om't de congratulêre kongres fan elke wetlike inisjatyf wierskynlik blokkearje sil, sloech Trump syn hiele enerzjy- en presidinsjele kantoarrussingen yn syn politike oerwinning. Hope wis. Beide Bill Clinton en Barack Obama ferdigenje har posysje yn it Wite Hûs, nettsjinsteande it feit dat de kongresse ferkiezings yn 'e midden fan har earste term mear as de tromp trouden.

Sort:  

It Oekraynske parlemint stimde werom te lûken Lucenkovo ​​mar 38 deputearren, wylst 116 deputearren stipe de prokureur generaal, sjoen as de presidint fan manlju. "De presidint werom nei it ministearje hat stelling oer it opstappen fanwege it feit dat Yuriy Lutsenko wûn it fertrouwen fan Parlemint en dat is it konfrontearre grutte útdagings," sei presidinsjele kantoar haad fan steat beslissingen.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 61205.14
ETH 3376.01
USDT 1.00
SBD 2.51