You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

De Demokraten hoopje lykwols dat se in kâns hawwe yn twa jier. In soad binne dingen foar trompen oars as eartiids, seit Dútske Handelsblatt. De Demokratyske Partij jildt dêrmei jild yn strategysk wichtige steaten.

Sort:  

Lutsenko naam kantoar yn maaie 2016 - neidat deputearren feroare de oarspronklike oerhearsking troch wat te liede it Iepenbier Ministearje koe krije in persoan mei in wetlike eftergrûn. Yn it ferline, de Minister fan Ynlânske Saken en foarsitter fan de Twadde Keamerfraksje fan Bloc Petro Poroshenko.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 68228.59
ETH 3560.00
USDT 1.00
SBD 3.17