You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

De redaksje-parsekonferinsje, dy't Mike Pence beskôge as fise-presidint foar syn twadde term, beskôgige de kommentaar om de feit begjin fan 'e kampanje te wêzen foar de kommende presidintsferkiezings.

Sort:  

Lutsenko tiisdeitejûn yn in emosjonele rede yn it parlemint dat er submit syn ûntslach omdat de rjochterlike autoriteiten tsjinoer krityk foar allegedly sabotaging it ûndersyk nei de moard op aktivisten dy't wylst se waarden oplost.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 68319.29
ETH 3558.46
USDT 1.00
SBD 3.19