You are viewing a single comment's thread from:

RE: De Jeropeeske Kommisje hat de Italjaanske begrutting ôfwiisd. It hat it foar it earst dien dien yn 'e skiednis fan' e eurozone

in #frysk6 years ago

Tromp beoardielet ferkiezingsresultaten, benammen yn relaasje nei harren eigen politike takomst, benammen foar de folgjende presidintsferkiezings yn 2020.

Sort:  

Dan yn de Twadde Keamer foar de Lutsenko boude de sterkste parlemintêre partij, Block Petro Poroshenko, lofts, en foarsitter fan de Twadde Keamer oer it teloargean fan de prokureur generaal fan stimmen. Mar allinich de 38 wetjouwers stimme ta Lucen werom.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66099.02
ETH 3560.98
USDT 1.00
SBD 3.16